Yıl Konu Konuşmacı Dosya
2017 Ventilatörden Ayırma Dr.Tamer GÜneŞ
2017 Tüberkülozda Tarama, Temaslı Ve Hasta Için Laboratuvar Yaklaşımları Dr.Erdal İnce
2017 Tularemİ Dr.Hasan Tezer
2017 Bakterİyel Serolojİk Ve AglÜtİnasyon Testlerİ Dr.Nevin HatİpoĞlu
2017 Vİral Serolojİk Testler Ve Pcr Dr.Ayper Somer
2017 Oyun Çocuğu, Okul Çocuğu Ve Ergenlik Dönemi Beslenmesi Dr.Aydan Kansu
2017 Anne SÜtÜ Ve Emzİrme DaniŞmanliĞi Dr.Canan Türkyılmaz
2017 Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon Ve Analjezi Dr.Dinçer Yıldızdaş
2017 Akut Karin AĞrisina YaklaŞim Dr.Murat Duman
2017 Şok Ve Dolaşım Desteği Dr.Agop Çitak
2017 Çocuk Hasta DeĞerlendİrİlmesİ Dr.Levent Yılmaz
2017 Olgularla Mekanİk Ventİlasyon Dr.Fahri Ovali
2017 VentİlatÖr İlİŞkİlİ PnÖmonİ Önlenmesİ Dr.Rahmi Örs
2017 Ventilatördeki Hastada Kan Gazı Analizi Dr.Yakup Aslan
2017 VentİlatÖrdekİ BebeĞİn Bakimi Dr.İbrahim Caner
2017 Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Dr.Kadir Ş. Tekgündüz
2017 Non İnvazİv Ventİlasyon Dr.Oğuz Tuncer
2017 Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım “olanaklar Ve Yapılabilecekler” Dr.Esra Arun Özer
2017 ÇÖlyak HastaliĞinin Atİpİk Bulgulari Kİmlerİ Tarayalim? Dr.Gökhan Tümgör
2017 YenİdoĞanda TransfÜzyon Dr.Begüm Atasay
2017 Hipoksik Iskemik Ensefalopatili Bebeğe Yaklaşım Dr.Didem Aliefendioğlu
2017 Göbek Kordonu Ne Zaman Nasıl Klemplenmeli? Dr.Esra Önal
2017 Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı Güncel Yaklaşım Dr.Fatma Nur Sarı
2017 PİŞİk Bakimi Dr.Sibel KÜÇÜkoĞlu
2017 Çocuk Acİl Servİsİndekİ İnvazİv GİrİŞİmler Sirasinda Ebeveynlerİ İŞleme Dahİl Etmenİn Çocuklarin AĞri Ve Anksİyete DÜzeylerİne Etkİsİ Dr.Seda ÇaĞlar
2017 Çocuk Servİslerİnde ÇaliŞan HemŞİrelerİn Tibbİ Hata Yapma EĞİlİmlerİnİn Belİrlenmesİ Dr.Şule Özdemİr1
2017 Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonunu Önlemeye Yönelik Video Animasyon Yöntemiyle Uygulanan Eğitimin İdrar Yolu Enfeksiyonu Tekrarına Etkisi Dr.Ayşegül İŞler DalgiÇ
2017 Beta Talasemİ Olgusunda Nanda Aktİvİte İnteloransi HemŞİrelİk Tanisi İÇİn GelİŞtİrİlen Yenİ Bİr HemŞİrelİk GİrİŞİmİ Olarak Faydali Model Tasarimi-mobİl Kaykay Dr.Emel TeksÖz
2017 Çocuk Acİl Bİrİmİnde Uygulanan HemŞİrelİk GİrİŞİmlerİ Ve Ebeveyn Memnunİyetİnİ Etkİleyen FaktÖrlerİn İncelenmesİ Dr.Yahya Ergezen
2017 EffÜzyonlu Otİtİs Medİa Tani Ve Tedavİsİnde Klİnİsyen YaklaŞimlarinin DeĞerlendİrİlmesİ Dr.Nisa Eda Çullas İlarslan¹
2017 Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Çocuk Olguların Ve Profilaksi Uygulamalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi Dr.Bilge Aldemİr KocabaŞ
2017 Çok Düşük Konsantrasyonlu Sodyum Hipokloritli Banyo Uygulamaları Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Önleyebilir Mi ? Dr.Nevİn KiliÇ
2017 Beş Yaş Altı Çocuklarda Akut Otitis Media’da Kulak Ağrısında Lokal %1’lik Lidokainin Etkinliği Ve Güvenirliği Çalışması Pediotal Iii Ön Sonuçları Dr.Ayşe Büyükcam
2017 Trombosİtopenİ Sepsİste Erken BelİrteÇ Olabİlİr Mİ Dr.Mustafa Şenol Akın
2017 Boy Kısalığı Olan Çocuk Dr.Korcan Demir
2017 Diyabetik Ketoasidozlu Olgularda Beyin Ödemi Varlığının Ardışık Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü Ile Değerlendirilmesi Dr.Özlem Tolu Kendir
2017 Boy Kısalığı Olan Çocuk Dr.Korcan Demir
2017 Toplumsal Cİnsİyet EŞİtlİĞİnde Çocuk Hekİmlerİnİn RolÜ Dr.Ayşegül Esin
2017 Çocuklarda Ve Gençlerde Şiddetin Tohumlanması Dr..orhan Derman
2017 Çocuklarda Ve Gençlerde Şiddetin Tohumlanması Dr.Betül Ulukol
2017 Çocukluk ÇaĞinda Zehİrlenmeler Dr.Özlem TekŞam
2017 Yeni Genetik Testler Dr.Fatih Ezgü
2017 Çocukluk ÇaĞinda Dİyabet Dr.Zehra Aycan
2017 YenİdoĞan Transportu Dr.Neslihan Tekİn
2017 Erken Dönem Tat Deneyimleri: çocukların Gıda Tercihleri Yönetilebilir Mi? Dr.Ayşe Selimoğlu
2017 YenidoĞandan ÇocukluĞa Tİroİd Fonksİyon Bozukluklari Dr.Şenay Savaş Erdeve
2017 Yaşamın İlk Altı Ayında Fekal Kalprotektinin Beslenme Şekli Ve İnfantil Kolikle İlişkisi Dr.Saime Ergen
2017 Ciddi Yenidoğan Sarılığında Kan Değişimi: Çok Merkezli Prospektif Çalışma Dr.Emel Okulu
2017 Demir Eksikliği Ve Tedavisi Dr.Akif Yeşilipek
2017 Nötropenik Hastada Ayırıcı Tanı Dr.Deniz Yilmaz Karapinar
2017 Çocukluk ÇaĞinda Hİpertansİyon Dr.Necla Buyan
2017 Olgularla Tonsİllİt Yönetimi Dr.Derya Alabaz
2017 Olgularla Otİt YÖnetİmİ Dr.Nevin Hatipoğlu
2017 Meningokok Hastalıkları Ve Menacwy- Tt Aşısı Dr.Zafer Kurugöl
2017 Bebek Beslenmesİnde GÜncel Sorular DoĞru Cevaplar Dr.Fahri YemİŞÇİoĞlu
2017 Uykusuz İlk 2 Yaş Dr.Songül YalÇin
2017 Çocuklarda Vİtamİn Ve Mİneral Kullanimi Ne Zaman Gerekİr? Dr.. Gülden Gökçay
2017 Çocuklarda Akilci İlaÇ Kullanimi Dr.İlyas Okur